A GYOD összege, igénylése és utalása 2024-ben

0

Új ellátásra jogosultak azok, akik otthon ápolják tartósan beteg gyermeküket. A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) bruttó 266 800 forint függetlenül a gyermek életkorától. Ennek a folyósítása beleszámít a nyugdíjra való jogosultsági időbe, ezért számolni kell azzal, hogy nyugdíjjárulékot vonnak le belőle. Összeszedtük a GYOD-ról a legfontosabb tudnivalókat.

Ki jogosult rá?

A vér szerinti szülő vagy az örökbefogadó szülő is jogosult a GYOD-ra, ha tartós betegségből vagy fogyatékosságból eredendően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. Ha a szülő meghalt, vagy szülői felügyeleti joga szünetel, netán meg van szüntetve, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel szakértő által megállapítottan akadályozottá vált, de a szülő jogosultságát korábban kimondták már, akkor a gyermekkel egy háztartásban élő hozzátartozója is jogosult lehet a GYOD-ra. Egy jogosult egy időben csak egy gyermek után vehet fel támogatást, de kérheti, hogy többi gyermekére való tekintettel az összeget emeljék a másfélszeresére.

Ki számít önellátásra képtelennek

súlyosan fogyatékosnak és tartós betegnek? A vonatkozó jogszabályok alapján:

Önellátásra képtelen az, aki szakértő szakvéleménye által megállapítottan tartós és állandó ápolásra, gondozásra szorul. Tartósan beteg az, aki egészségi állapotából eredendően várhatólag több, mint 3 hónapig ápolásra, gondozásra szorul.

Súlyosan fogyatékos, az akinek:

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá, aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

Mennyi pontosan a GYOD? Mikor utalják?

2024-ben havi, bruttó 266.800 Ft, többgyermekes szülő igényelheti az összeg másfélszeresét. Az összeget mindig az adott hónap 5. napjáig utalják.

Mikor nem kaphat GYOD-ot a szülő?

A jogszabály kimondja, hogy a következő esetekben nem jár a GYOD:

a) a gyermek 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg; vagy az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;

b) a gyermeknevelési támogatás (GYET), valamint a nem a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosító gyermekre tekintettel folyósított csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), továbbá a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével – rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a gyermekek otthongondozási díja (GYOD) folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak;

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;

Továbbá megszűntetik az ellátás folyósítását, ha a szülő nem teljesíti az ellátási kötelezettségét, vagy ha a gyermek már nem számít önellátásra képtelennek, illetve, ha a gondozott gyermek elhalálozik.

A GYOD nyugdíj, rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás mellett is felvehető.

Hogyan igényelhető a GYOD?

2019. január 1-től a járási hivatalhoz kell kérelmet benyújtani a GYOD megállapítása iránt. A szükséges nyomtatványokat itt lehet megtalálni. Azok számára, akik 2018. december 31-én rendelkeztek végleges döntéssel arról, hogy ápolási díjra jogosultak, a járási hivatal a jogosultsági feltételek megvizsgálása nélkül, hivatalból megállapítja, hogy GYOD-ra jogosultak. Erről legkésőbb 2019. január 15-éig hoz döntést, 2019. január 1-re visszamenőleg. A döntéssel egy időben rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság megszűntetéséről 2018. december 31. időponttal. Ez azt jelenti, hogy azok, akik 2018. december 31-én, gyermekük miatt ápolási díjra voltak jogosultak, 2019. január 1-től automatikusan kapják a GYOD-ot.