Jogi tudnivalók

A ZSEBREMEGY.HU oldal üzemeltetője – a továbbiakban: ZSEBREMEGY.HU – garantálja, hogy a látogatók és felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat, különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

1. A Honlap megtekintésével a Felhasználó az oldal szolgáltatásainak, információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb szabályozásnak, és elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Honlap használata során alkalmazott nyilatkozatokban leírt feltételeket.

2. Felhasználó a Honlap használata során önkéntesen adatot szolgáltat vagy automatikusan, vagy a honlapon levő űrlapok, nyomtatványok beküldésével, illetve hírlevél megrendelésével.

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával elfogadja, hogy bizonyos aloldalak látogatása során személyes adatokat szolgáltat magáról. Ha a kért személyes információt nem adja meg, esetleg nem érheti el a Honlap egyes részeit.

4. A ZSEBREMEGY.HU kijelenti, hogy a felhasználók által átadott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok szerint, adatkezelőként saját maga, illetve szerződött partnere kezeli.

5. A 4. pontban írt személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy azonosítható, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

6. A ZSEBREMEGY.HU a Felhasználó személyes adatait addig őrzi, kezeli, tárolja, amíg a hivatkozott jogszabályoknak megfelel. Ez az időtartam legfeljebb az ügyfél általi leiratkozás időpontjáig tart. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az ilyen munkaköri kötelezettséggel rendelkezők férhetnek hozzá.

7. A ZSEBREMEGY.HU a Felhasználó személyes adatait – a szabályokban lefektetett kivételektől eltekintve – nem adja át illetéktelen személynek, személyesnek nem minősülő adatait viszont szabadon használja.

8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a ZSEBREMEGY.HU tájékoztatta az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatszolgáltatás önkéntességéről, és arról, hogy joga van kérni, hogy adatainak kezelése bizonyos célra vagy annak egy részére szüneteljen; az érintett indokolás nélkül felmondhatja a további együttműködést.

9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amikor a ZSEBREMEGY.HU által ajánlott vagy közvetített termékekről vagy szolgáltatásokról információt kért vagy közzétett reklámra, illetve kereskedelmi kommunikációra válaszolt, azzal kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és nevét, lakcímét átadta, illetve azok kezeléséhez hozzájárult.

10. Felhasználó kérheti, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztassák. Felhasználó jogosult személyes adatainak frissítésére, módosítására, illetve azok törlését is kezdeményezheti.

11. A ZSEBREMEGY.HU nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót emailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az üzemeltetőt, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

13. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

14. Bár a Honlap összeállításakor a ZSEBREMEGY.HU kellő gondossággal járt el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a ZSEBREMEGY.HU közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

15. A ZSEBREMEGY.HU nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

16. A ZSEBREMEGY.HU szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

17. A ZSEBREMEGY.HU a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – szerződött partnerén kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

18. A ZSEBREMEGY.HU szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a ZSEBREMEGY.HU nem vállal felelősséget.

19. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

20. A ZSEBREMEGY.HU honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az üzemeltetőt a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

21. A ZSEBREMEGY.HU fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a ZSEBREMEGY.HU jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

22. A ZSEBREMEGY.HU a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

23. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.

24. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

II. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) további fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. A ZSEBREMEGY.HU nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a ZSEBREMEGY.HU tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, a Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

4. A ZSEBREMEGY.HU kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait, illetve a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez önkéntesen és határozottan hozzájárul.

6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a ZSEBREMEGY.HU nem vállal felelősséget.

9. A ZSEBREMEGY.HU fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.

III. COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

Ahogy szinte minden weboldal, a ZSEBREMEGY.HU is használ cookie-kat annak érdekében, hogy minél személyre szabottabb webes szolgáltatást nyújthasson a felhasználó számára. Cookie-k használata nélkül a ZSEBREMEGY.HU weboldal összes funkcióját sem tudjuk működtetni. A cookie egy olyan rövid szöveges információ, mely a böngészőn keresztül töltődik le a felhasználó számítógének a merevlemezére, így a weboldal képes lesz emlékezni a felhasználóra.

A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Egy cookie jellemzően annak a tartománynak a nevét tartalmazza, ahonnan a cookie érkezett, ezen kívül a cookie élettartamát, és egy értéket, amely jellemzően egy véletlenszerűen generált egyedi számsor. A cookie-król további információ: a www.allaboutcookies.org weboldalon érhető el.

A weboldal használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a ZSEBREMEGY.HU cookie-kat használjon a jelen szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet a cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően köteles beállítani, vagy felhagyni a weboldal használatával. Amennyiben a felhasználó kikapcsolja a cookie-kat, az hátrányosan befolyásolhatja a weboldal felhasználói élményét.

A cookie-k használatának célja, hogy segítségükkel a weboldal a lehető legtöbbet nyújtsa a felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó nem kíván cookie-kat fogadni, a böngészőn egyszerűen be kell állítania a cookie-k elutasítását, vagy külön értesítést kérhet, ha cookie érkezik a számítógépére. A felhasználó a módosítást a böngésző haladó beállításai között teheti meg.

A cookie-k kikapcsolása után a felhasználó vélhetően nem tudja használni a weboldal összes interaktív funkcióját, ezért a ZSEBREMEGY.HU javasolja, hogy a weboldal teljes kihasználásának érdekében a funkció bekapcsolva maradjon. A cookie-k letöltésének megakadályozásával kapcsolatban további útmutatás a www.allaboutcookies.org/manage-cookies oldalon érhető el.